Pécsi Tudományegyetem

Grastyán Endre Szakkollégium

 

 

Lezárult a "Ma a közösség az egyénért, holnap az egyén a közösségért" című projekt

Nyomtatóbarát változatPDF változat

NTP-SZKOLL-17 keretében megvalósított "Ma a közösség az egyénért, holnap az egyén a közösségért" című program összefoglalója

NTP-SZKOLL-17-0058 "Ma a közösség az egyénért, holnap az egyén a közösségért."

 

 

 

 

A pályázati program lényege:

 

 

 

A program a tudomány-felelősség-közösség hármasához igazodva egy olyan átfogó képzési programot  nyújtott a résztvevőknek, amely a szakmai tudás elmélyítését szolgáló oktató funkció mellett ellátott egyfajta szocializációs funkciót is. Így vált a program fontos részévé a szakmai attitűdök fejlesztése és a társadalomi felelősségvállalás is. A képzés segítségével a közösség által támogatott egyének többsége, egyre inkább felelősségteljes tagjává vált a szűkebb társadalmi (szakkollégiumi) térnek.

 

 

 

A pályázat keretében megvalósult tevékenységek:

 

 

 

2017 őszén Dr. Stark András pszichiáter tartott 15 órás kurzust azzal a céllal, hogy a hallgatók figyelmét a mai magyar társadalomban folyó értékdiskurzusokra irányítsa, vitára és közös gondolkodásra ösztönözze. A résztvevők arról beszélgettek, hogy milyen értékek mentén szerveződik illetve szervezhető a társadalom, milyen utak vezethetnek társadalmi konszenzushoz. Dr. Tiringer Aranka újabb 15 óra keretében arra tanította a hallgatókat, hogyan járulhatnak hozzá a fiatalok saját énjünk fejlesztésével a közösségek jövőjéhez és saját életük alakításához. A kutatói klub ősszel alakult Tuboly-Vincze Gabriella vezetésével és munkája mindkét félévben folytatódott. A klub a társadalmi/kollektív trauma társadalomtudományi kutatásának főbb elméleti megközelítéseit vizsgálta és feltárta azokat a potenciális etikai, módszertani, elméleti stb. problémákat, melyek egy traumatizált terepen való kutatás során merülhetnek fel. 2018 tavaszán Dr. Gocsál Ákos kutatás módszertani (audivizuális technikák) kurzusa mellett 7 közéleti vitaestet szerveztünk globalizáció, orvostudomány, történelmi emlékévek kapcsán neves hazai és külföldi szakemberek vezetésével. 2018 január és májusa között a tagok több nemzetközi konferenciaszereplésére is sor került pszichológia, nyelvészet és történelem témakörben. A tagok legfrissebb kutatási eredményeit a kollégiumi tudományos munkát népszerűsítő angol nyelvű kiadványban tettük közzé. A két utóbbival a nemzetközi láthatóságunkat is növeltük.

 

 

 

Kurzusok leírása:
 
Dr. Stark András és Dr. Tiringer Aranka szakszemináriumának (egyenként 15 óra) célja az volt, hogy a hallgatók figyelmét a mai magyar társadalomban folyó értékdiskurzusokra irányítsa, vitára és közös gondolkodásra ösztönözze őket. Stark András filmek közös elemzésén keresztül mutatta be azt, hogy milyen értékek mentén szervezhető a társadalom, milyen utak vezethetnek társadalmi konszenzushoz, hogyan járulhatunk hozzá a hallgatók saját énjünk fejlesztésével a közösségek jövőjéhez. Dr. Tiringer Aranka a fiatalokat legközelebbről érintő témákon (párválasztás, karrrier) keresztül beszélgetett a hallgatókkal arról, hogy az önmagukról és másokról alkotott képünk hogyan alakul és miként befolyásolja az egyén és közösség életét, hogyan tudnak a fiatalok a saját önértékelésükön javítani, jóllétet kialakítani.
Dr. Gocsál Ákos kurzusa a problémamegoldáson, az empirikus kutatásokon alapuló tevékenységek elméleti és gyakorlati, elsősorban technikai megoldásait tanította meg. A résztvevők egy adott kutatói probléma (hogyan lehet a gazdaságtörténet oktatását hatékonyabbá tenni) mentén vezette be a hallgatókat az interjúkészítés, a kérdőívezés (nyitott és zárt kérdőívek készítése), fotó és videókészítés technikájába, A résztvevők a gyakorlatban is kipróbálták magukat, interjúkat készítettek (pl. a Bankszövetség Főtitkárával, OFI-s szakemberekkel, pedagógusokkal) és önállóan készítettek kisfilmet a kurzusról.  
 
 
A pályázatban vállalt kiegészítő tevékenységek:
 
1. Tuboly-Vincze Gabriella Kutatói Klubja azzal a céllal alakult, hogy közös kutatásra ösztönözze a hallgatókat. Ennek első lépéseként ősszel megismertette a hallgatókat a kortárs traumakutatás elméleteivel (kiélezve a konstruktivista megközelítésekre), és konkrét eseteken keresztül, azokról vitázva rámutatott a társadalmi traumatizáció folyamatának legfőbb jellegzetességeire. Már az ősszel többféle médiummal is foglalkoztak a klub tagjai, melyeken keresztül a társadalmi traumatizáció közvetíthető: múzeumi emlékezethelyekkel és emlékművekkel, megemlékezési szertartásokkal, filmekkel, könyvekkel, zenével és egyéb művészeti ágazatokkal, politikai beszédekkel, társadalmi mozgalmakkal. Ősszel a munkát egy mini konferencia zárta, ahol előadásokat tartottak a résztvevők és megvitatták a tavaszi teendőket. Februártól már önálló kutatások indulhattak Tuboly-Vincze Gabriella vezetésével. Jelenleg a tagok szakdolgozatok, TDK munkák keretében folytatják a kutatásokat. 2. A konferenciaszereplések eredményei több tudományterületen (nyelvészet, pszichológia, kommunikáció, történelem) jelentkeztek. Januárban a nyelv szerepe az elme működésében, társas kapcsolatok, interakciók, gondolkodás feltárásában, májusban a diskurzus interdiszciplináris vizsgálata, a pragmaitka területén megjelent legfrissebb kutatási eredmények és a globalizáció hatása a szociális intézményekre, kiemelten az oktatásra témák területén hangoztak el a kollégium több tagjának szakmai előmenetelét (TDK, PhD) segítő előadások. Fehér Petra az atlantai konferencián (GASI) adott elő Skype segítségével (készülő szakdolgozatának eredményeit mutatta be). A konferencia a kollégium legfrissebb kutatási eredményeit összefoglaló angol nyelvű kiadvánnyal (3.) együtt sokat tett a kollégium szakmai elismertetéséért. A kötetben a tagokon túl a szakkollégium életében fontos tudományos hálózat, nemzetközi partnerek is megjelennek. 4. A közéleti vitaestek nyitott jellege révén a szakkollégiumi tevékenységet megismertettük a régió több korosztályával.
 
 
A pályázat eredményei: 
 
Célunk az volt, hogy tagjainkat bevezessük a tudományos kutatások világába, fenntartsuk kutatói motivációjukat, segítsük kapcsolati hálóik kialakítását továbbá tudatosítsuk bennük a társadalmi felelősségvállalás fontosságát. A megvalósítás a pályázat egyes programelemei biztosították. A társadalmi felelősségvállalás két programelemet érintett. Egyrészt "Az önismeret kérdései a mai magyar társadalomban" (dr. Stark, Dr Tiringer) kurzust és a Vincze Gabriella által vezetett kutatói klubot. Mindkét program keretében sikerült a szakmai ismeretek elmélyítése mellett a résztvevők társadalmi értékek és közösségért folytatott tevékenységek iránti fogékonyságát is növelni. A közösségfejlesztéshez minden olyan programelem hozzájárult, mely közös munkára ösztönözte a tagokat, különösen a kutatói klub. Mindemellett az összetartozás érzését erősíti a szakkollégium saját logója és az azzal ellátott pólók, melyet szívesen viselnek a tagok a közös programjainkon s azon kívül is. A tudományszervezés és a tagok tudományos pályájának segítése szempontjából a konferenciaszereplések, a tagok kutatási eredményeit angolul közlő kiadvány és a Gocsál Ákos által vezetett módszertani szakszeminárium együttesen támogatta. A közéleti vitaestek célja az volt, hogy szakemberek útmutatásával segítsék a hallgatókat a társadalmi térben való eligazodásban, e mellett olyan kérdésekről gondolkodjanak el, mint a globalizáció, s annak társadalmi hatásai, emlékezés és annak identitásunkra gyakorolt következménye, aktuális külpolitikai kérdések (nemzetkarakterológia), az orvosi kutatások jelentősége a mindennapjainkra stb. 
A tagokra gyakorolt hatások közül tehát a belső kutatói motiváció kialakítását/erősítését vártuk, hogy kapcsolati hálójuk erősödjön s hogy a tudomány iránti alázat az általuk végzett munka igényessége a társadalmi felelősségvállalással együtt fejlődjön. A tagok különböző szinten, de teljesítették a feladataikat, kurzust hallgattak, kutatói klubban dolgoztak, kiadványt szerkesztettek. 

 

rovat: 
You shall not pass!